19th Ave New York, NY 95822, USA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF 2020. január 31. napjától visszavonásig hatályos.

Preambulum

Jelen „Facepakk” Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Facepakk Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Görgényi út 8.; Cg.01-09-345387; adószám: 26797540-2-41.; képviseli: Domokos Béla ügyvezető; a továbbiakban: Szolgáltató vagy „Facepakk”) által üzemeltetett, kizárólagos tulajdonában álló szoftver, a kapcsolódó online Facepakk platform valamint infrastruktúra (továbbiakban együttesen: „Rendszer”) útján végzett „csomagszállítási” szolgáltatás (továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének és használatának feltételeit tartalmazza, mely szolgáltatás a www.facepakk.com weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) és szoftveren (mobilapplikáción) keresztül érhető el.

A Facepakk szolgáltatás és a szolgáltatás használatához kapcsolódó Honlap, valamint szoftver (mobilapplikáció), mint számítógépes programalkotás kizárólagos jogosultja Domokos Béla (anyja neve: Biró Terézia; született: Szekszárd, 1982.06.10.) magánszemély. A Szolgáltató jogosult a Honlap és a szoftver (mobilapplikáció) hasznosítására.

1. A szerződés és jogviszony tárgya, regisztráció

A jogviszony tárgya a Szolgáltató által működtetett Rendszer használata, illetve az azon keresztül történő „online csomagszállítási közvetítő szolgáltató” tevékenység.

A Rendszer a Szolgáltató által üzemeltetett, kizárólagos tulajdonában álló szoftver és az ahhoz kapcsolódó online platform, valamint teljes infrastruktúra együttes elnevezése, amely közösségi megosztás révén online felületet (platformot) biztosít a Feladó által meghatározott méretű és súlyúcsomagok (továbbiakban: „Csomag”) továbbítására. Felhasználónak minősül a Feladó, aki a csomagot feladja (a továbbiakban: „Feladó”) és a Szállító (a továbbiakban: „Szállító”), aki a Csomagot továbbítja a Címzettnek (a továbbiakban együttesen: „Felhasználó”). Címzett, aki a Facepakk rendszerben és a csomagon címzettként kerül feltűntetésre (a továbbiakban: „Címzett”). A Rendszer segítségével a Felhasználók feladhatják kiszállítandó Csomagjaikat, illetőleg a Szállító közreműködők gondoskodnak azok Címzettnek történő továbbításáról.Csomagszállításnak minősül az a tevékenység, amikor a csomag küldője a szállítandó Csomagot átadja az Szállítónak, aki előre kialkudott díj ellenében elszállítja azt előre egyeztetett rendeltetési helyre (a továbbiakban: „Csomagszállítás”).

A Szolgáltató vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású Csomagok továbbításának megszervezésére vonatkozó platformot biztosítja, míg a Szállító a Szolgáltató részére Szolgáltatási Díj megfizetését vállalja. A Szállító és a Feladó között létrejövő egyedi megállapodás keretében díj fizetése ellenében a Feladó vállalja, hogy díjat fizet a Szállítórészére, aki saját eszközével továbbítja és a Feladó által megjelölt címhelyen a Címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

Az ÁSZF, mint a Szolgáltató és az Felhasználó közötti határozatlan időre kötött, keret jellegű szerződés, a Facepakkonline platformon keresztül történő regisztráció során, a regisztráció kötelező elemeként az elfogadásával jön létre. Az ÁSZF elfogadása kizárólag elektronikusan lehetséges. A sikeres regisztrációval elektronikus úton megkötött, a Rendszer használatára vonatkozó szerződés jön létre a Felek között. A szerződéskötés nyelve magyar.

A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal majd az azt követő kötelező hozzájáruló nyilatkozatok megtételét követően a Felhasználó és a Facepakk Korlátolt Felelősségű Társaság között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződést attól az időponttól kezdve kell érvényesen létrejöttnek és hatályosnak tekinteni, amikor a Felhasználó a Rendszerben sikeres regisztrációt hajtott végre. Az ÁSZF elfogadása kizárólag elektronikusan lehetséges. A regisztráció szükséges feltétele az ÁSZF és annak mellékletei, az Adatvédelemi Szabályzat és a Cookie/Süti  Szabályzat elfogadása és a kötelező személyes adatkezelési hozzájárulások megtétele.

A Rendszer bizonyos szolgáltatásait (pl. keresés, út részleteinek megtekintése, hirdetésfigyelőre feliratkozás) a Szolgáltató regisztráció nélkül is elérhetővé teheti minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes személy számára. Bizonyos szolgáltatások (pl. csomag szállítására vonatkozó igény feladása, értékelés leadása stb.) azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek. A Rendszerbe történő regisztráció díjmentes.

Regisztrálni a Rendszer felhasználói felületeinek egyikén a “Regisztráció” menüpont alatt az adatmezők kitöltésével vagy Facebook profil segítségével lehet. Ez utóbbi esetben a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek. A regisztráció szükséges feltétele az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása. Sikeres regisztráció esetén a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére, aki az e-mail cím valódiságának megerősítését, valamint a kötelező nyilatkozatok megadását követően tudja igénybe venni a Szolgáltatást.

Az adatbeviteli hibákból, illetve az adatok szándékolt vagy csalárd módon történő téves megadásából eredő károkért és az adatbevitel közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Felhasználó a Regisztrációját nem fejezi be (nem igazolja vissza az e-mail cím valódiságát vagy nem fogadja ez a Rendszer használatához szükséges nyilatkozatokat), a megadott adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatban megadott határidő elteltével törli.

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a Rendszer Felhasználóinak előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatás a Honlapon való közzététellel valósul meg, a módosított ÁSZF hatálybalépését megelőzően legalább 7 (hét) nappal. A Felhasználóval szemben a módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Rendszer első használata alkalmával válnak hatályossá, amikor a Felhasználó annak elfogadásáról nyilatkozik. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosításaival nem ért egyet, úgy regisztrációjának törlésére az ugyfelszolgalat@facepakk.com e-mail címen van lehetőség(feltéve, hogy a Felhasználónak nincs rendezetlen tartozása a Szolgáltató felé).

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatás igénybevételére irányuló minden, Szolgáltató Rendszerébe történő regisztrációval a Felhasználó és Szolgáltató között létrejövő jogviszonyra kiterjed és meghatározza a Szolgáltatás igénybevétele körében a Felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb körülményeket.

A Feladó és a Szállító közötti egyedi szerződés nem jöhet létre érvényesen az ÁSZF kifejezett elfogadása nélkül, azonban az egyedi szerződésben foglalt szállítási díj (azaz a CsomagCímzetthez való eljuttatásának díja; a továbbiakban: „Szállítási Díj”) kizárólag a Feladó és a Szállító egyedi, Szolgáltatótól független megállapodását és szerződését képezi.

Felek jelen ÁSZF tárgyának eredményes megvalósítása érdekében egymással fokozottan együttműködve kötelesek eljárni.

Felek a Rendszerben elérhető információkra kizárólag saját felelősségükre hagyatkozhatnak, azok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelősségük.

Felek kötelesek a Rendszert jogszerű és törvényes célokra, illetőleg módon használni.

A Rendszer eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felek feladata és felelőssége. Az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és rendeltetésszerű működéséért, használatáért a Feladó, illetőleg a Szállító tartozik kizárólagos felelősséggel.

Felek elfogadják, hogy a Facebook, az Android Market, illetve az App Store, vagy egyéb harmadik szolgáltatók szabályzataira és tevékenységére semmilyen ráhatása nincs, azok tekintetében felelősséget nem vállal.

2. A szerződő felek

2.1. A Szolgáltató

Facepakk Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1025 Budapest, Görgényi út 8.

E-mail: info@facepakk.com

Domokos Béla

Bankszámlaszám: 11746005-25739789-00000000

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-345387

Adószám: 26797540-1-41

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató platformot biztosít a Felhasználók részére, akik jogosultak a platform igénybevételére.

2.2. A Felhasználó

Felhasználó az a magánszemély, aki az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő feltételekkel igénybe veszi a Szolgáltatást (a továbbiakban: „Felhasználó”). Felhasználó a Feladó vagy a Szállító.

3. A Felhasználó kötelezettségei

A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja.

A Felhasználó felelős a felhasználónevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan, harmadik személy hozzájutott vagy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát. Ha feltételezhető, hogy jogosulatlan, harmadik személy a Felhasználó jelszavának használatával bármilyen módon visszaél, Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

A Felhasználó által közzétett tartalom kizárólag a Felhasználó véleményét tükrözi. Tilos olyan tartalom rögzítése a Rendszerben, amely tévesen azt a látszatot kelti, hogy a Szolgáltató jóváhagyta vagy egyetért a Felhasználó által megjelenített tartalommal. A Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal kapcsolatban esetlegesen felmerülő károkért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Rendszerben elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos, magyar jogszabályokat ne sértse.

A Felhasználó maga felel a Rendszerben megadott adataiért, különösen a megadott kapcsolati adatok, mint pl. e-mail cím, telefonszám időszerűségéért és helyességéért. A Felhasználó adatainak ellenőrzése nem tartozik a Szolgáltató hatáskörébe, de a szándékosan, vagy csalárd módon megadott hamis adatok szankcionálást, jogi lépéseket vonhatnak maguk után.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszerben tilos más weboldalak, vagy a Felhasználó saját termékeinek, szolgáltatásainak reklámozása a Szolgáltató hozzájárulása nélkül. A Rendszerben történő reklámozási lehetőségekről az info@facepakk.com e-mail címen lehet tájékoztatást kérni.

A Csomag leszállítását követően köteles a rendszerben értékelést adni a szállításról. Az elfogadott csomagszállítási ajánlat után a rendszerben legfeljebb egy értékelés adható le.

4. A Csomagra vonatkozó részletes rendelkezések

4.1. A Csomag tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A Feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a Csomagtartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen. A Csomag tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja (pl. különösen veszélyes anyag). Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat, valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.

A Feladó köteles a Csomagot úgy csomagolni, hogy a csomagolás a Csomagot megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse, a Csomag a szállítás során történő kezeléséhez szükséges információkat a csomagoláson, ennek hiányában a Csomagon kell feltüntetni.

A Szolgáltató nem vizsgálja a Csomag tartalmát, különösen arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e vagy feltételesen szállítható. A Szolgáltatót felelősség a Csomag tartalma tekintetében felelősség nem terheli.

Amennyiben szemrevételezés után a Csomagot a Szállítószemélyes biztonságra nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a Csomagszállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy az Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasítja.

A Feladó a Szolgáltatóval szemben felelős azért a kárért, amely a nem megfelelő vagy hiányzó csomagolásból, a Csomaggal kapcsolatos adatok, információk és okmányok hiányából, hiányosságából vagy pontatlanságából származott.

A Feladó felelős a Csomag által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szállító berendezéseiben és más Csomagokban okozott károkért, kivéve, ha az a Csomag Szállítónak való átadását követően, a Szállító érdekkörében felmerülő okból ered (pl. autóbaleset), mely esetben a Szállító felelős az okozott kárért. A Feladó és a Szállító köteles viselni továbbá saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató felmerült kárát és többletköltségeit is, ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

4.2. Csomagolás, lezárás, címzés

A Feladó feladata gondoskodni a Csomagok szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

– Csomagok csomagolása: A Csomagokat a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a Csomag burkolata a belső tartalmat megvédje. Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát, valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak, kivéve, ha a Feladó számára fontos, hogy a Csomag tartalmát a Szállító ne ismerhesse meg. A Szállító a Csomag átvételekor köteles meggyőződni annak megfelelő csomagolásáról, a Csomag szállításra alkalmas voltáról.

– Csomagok lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

– Csomagok címzése: A Csomagot tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató nem fogad el szállításra olyan Csomagot, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy bármilyen módon megváltoztatták. A Címzett nevét teljes alakjában kell a Csomagra feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet, ilyen esetben a kézbesítés bármelyikük kezéhez történhet.

– A Csomagon feltüntetett cím meg kell egyezzen a Facepakkwebalkalmazásban megadott címmel.

– A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a Feladó és a Címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a Csomagon, a burkolaton vagy a Csomaghoz tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással Lehet függő, ragasztott vagy varrott címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a Csomagra, hogy az a kezelés során ne válhasson le.

A Címzett nevét és címét a Csomag hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a Csomag előoldalán.

A Csomagokon a Feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

– a Címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;

– a Csomag rendeltetési helyét – település nevét;

– a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot;

– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

– címhely irányítószámát;

Feladó a Csomagon kizárólag egy címet tűntethet fel.

4.3. A Küldemény feladásához megadandó adatok a Facepakk platformon keresztül

A Feladó az adott, továbbítandó Csomag kapcsán a Facepakkplatformon az alábbi információk megadására köteles:

a) A Csomag méretére vonatkozó információk, melyek a szállítási eszközt és a Szolgáltatás árát befolyásolják

➢ S méret: 40*40*5 cm, max 1 kg
➢ M méret: 40*40*40 cm, max 2 kg
➢ L méret: 100*100*100 cm, max 5 kg
➢ XL méret: 200*200*100 cm, max 25 kg
➢ Egyedi méret
 

c) törékeny-e a Csomag, azaz fokozottabb figyelmet igényel a szállítás.

Tömeg és mérethatárok

A szállítható Csomagok tömeg– és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

Gyalogos, illetve kerékpáros szállítás esetén:

– Tömeg: 16 kg

– Legnagyobb befoglaló méret (hosszúság x szélesség x magasság):35 x 33 x 60 cm

Motorkerékpáros szállítás esetén:

– Tömeg: Hátizsákban 16 kg, illetve motoros tárolódoboz esetén annak maximális teherbírása

– Legnagyobb befoglaló méret (hosszúság x szélesség x magasság): hátizsákban 35 x 33 x 60 cm, motoros tárolódoboz esetén annak maximális mérete

Gépkocsival, illetve kis furgonnal történő szállítás esetén:

– Tömeg: 35 kg

– Legnagyobb befoglaló méret: a jármű méretéhez igazodik

4.4. A Csomagra vonatkozó általános kötelezettségek

A Csomag, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, nem alkalmas szállításra, szállítását megtagadhatja a Szállító.

A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad Csomagban elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Csomagba helyezett üvegeket, flakonokat egymástól, valamint alulról és felülről is védőréteggel kell védeni. A törékeny, különösen sérülékeny áru esetén abban az esetben érvényesül az általános felelősség, ha megfelelően feltüntetik azt a csomagoláson.

Ha a csomagolás vagy a Csomag kezeléséhez szükséges információ hiányossága a Csomag átvételét követően válik nyilvánvalóvá, Szállító köteles erről a körülményről a Szállítót késedelem nélkül tájékoztatni.

Csomagszállítás esetén a csomag felvételi és leadási helye a felek kölcsönös megegyezésének tárgyát képezi.

Csomagszállítási igény felmerülte esetén az ajánlatkérésben a Feladó kötelessége minden olyan részletet a Szállító tudomására hozni, ami a szállításra történő felelősségteljes ajánlatadáshoz szükséges, beleértve a csomag méretét, állagát, tömegét, esetlegesen extra információkat, mint érték, törékenység.

A Szállítónak lehetősége van a kapott csomagszállítási ajánlatkérésre reagálva megadni a konkrét összeget, amennyiért hajlandó a csomagszállítást vállalni. Amennyiben vállalni tudja a csomagszállítást, kötelezően megadandó a fuvardíj.

A csomag Feladója a kapott ajánlatok közül szabadon, indokolás nélkül elfogadhat legfeljebb egy ajánlatot. Az elfogadást az ajánlat alatt megjelenő “Kiválasztom” gomb segítségével teheti meg.

Elfogadott csomagszállítási ajánlat esetén a felek megkapják a Rendszerben egymás elérhetőségét a további kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében. A Csomag Feladójának a felelőssége a csomagot olyan csomagolásban átadni, mely biztosítja, hogy a szállítandó küldemény ne tegyen kárt az autóban, önmagában, vagy más az autóban szállított tárgyakban, állatokban, emberekben.

A Platformon keresztül mind a Szállító, mind a Címzett egy visszaigazolást küldd a csomag átvételét igazolva, mely igazolja és bizonyítja a Csomag sértetlen átadását és a teljesítést.

Kapcsolatfelvételi adatok megadása levelezésben, ajánlatkérésben, vagy ajánlatadásban, elfogadott szállítási ajánlat hiányában mind a két fél számára tilos.

4.5. Kézbesíthetetlen Küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a Csomag, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a Címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

4.6. Lemondás

Amennyiben a Szállító lemondja a szállítást, úgy a Csomag automatikusan visszakerül a piactérre.

5. A Szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

5.1. Díjak megállapítása

Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások igénybevételéért a Szállító díjat tartozik fizetni. A szolgáltatások díját a Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését és ezzel együtt az ÁSZF módosítását megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja. A díjváltozás és ÁSZF módosításhatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új szolgáltatásidíjat kell megfizetnie. A Szolgáltató a szolgáltatások díját a Csomag kézbesítésétől számított általános öt éves elévülési időn belül követelheti.

A Facepakk platform az egyedi szerződés kezdeményezésekor automatikusan kiszámítja a vonatkozó, Szállító által fizetendő díjat.

Jelen ÁSZF-ben az alábbi fogalmak alatt a következőket értjük:

Szállítási Díj: a Feladó és a Szállító által a csomagszállításra megállapodott összeg.

Szolgáltatási Díj: a Szállító által a szolgáltatásért a Szolgáltató számára fizetendő teljes összeg. Sikeres csomagszállítás esetén a Szolgáltató részére befizetendő szolgáltatási díj az elfogadott csomagszállítási ajánlat 20%-a, de minimum 400,- Ft, azaz négyszáz forint, melyet a Szállító köteles befizetni.

5.2. Díjfizetési mód

A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése a Szállító általi, Csomag leszállítására vonatkozó tény Facepakk platoformon való rögzítésével egyidejűleg, a Szállító által a Rendszerben rögzített bankszámla adatok alapján, a Szállító bankszámlájáról történő automatikus levonással történik.

A Rendszerben elérhető a Felhasználók közötti biztonságos, online fizetési lehetőség az Stripe Inc. (510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States) által üzemeltetett Stripefizetési rendszer segítségével.

A fizetés folyamatára és az ezzel kapcsolatos adatvédelmi rendelkezésekre a Stripe általános szerződési feltételei az irányadók. A Stripe fizetési rendszerről a https://stripe.com/ weboldalon lehet tájékozódni.

6. A Szolgáltató kötelezettsége és felelőssége

A Szolgáltató feladata és kötelezettsége kizárólag aFelhasználók közötti kapcsolatfelvétel megteremtésére korlátozódik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, a szállítás során bekövetkezett eseményért, kárért, a Felhasználók által megadott adatok valódiságáért, bármely adat elvesztéséért és a szolgáltatás esetleges hibás működéséből vagy szüneteléséből eredő károkért (2001. évi CVIII. törvény 7. §. (2) és 11. §).

A Rendszert minden Felhasználó kizárólag saját felelősségére használja, melyet a regisztráció során, az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal kapcsolatban, esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Rendszerben elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértse.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatásban bekövetkezett olyan hibákért, redundanciákért, melyek a számítógépes berendezések, számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, szoftverek, elégtelen működéséből, az Internet túlreheltségéből vagy vis major eseményekből (ideértve, de nem kizárólagosan a háborút, természeti katasztrófákat, sztrájkokat, lázadásokat, munkabeszüntetéseket és hasonló eseteket) adódnak.

A Szolgáltató hatáskörén kívül esik annak kivizsgálása, hogy az esetlegesen okozott károkért ki a felelős.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a csomag megérkezéséért, annak tartalmáért, illetve a szállítás során bekövetkező esetleges károkért. A Szolgáltató hatáskörén kívül esik annak kivizsgálása, hogy az esetlegesen okozott károkért ki a felelős.

A Szolgáltató a Honlapon megjelent hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. A Szolgáltató a hirdetéseket az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével teszi közzé.

7. Tájékoztatás, panasz

7.1. Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit és a Facepakk felületen közzé teszi:

➢ Általános Szerződési Feltételeket;
➢ Az Adatvédelmi Szabályzatot;
➢ az alkalmazott díjakat;
➢ az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

➢ minden egyéb közérdekű információt.

7.2. Panaszok kezelése, vitarendezés

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a Felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak.

A Szolgáltató a Csomag részleges elvesztésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a Panaszok között nem tartja nyilván, mert ilyen jellegű panasszal kizárólag a Feladó és Szállítóélhetnek egymással szemben.

A Felhasználó panaszát az ugyfelszolgalat@facepakk.com e-mail címen jelezheti a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a beérkezett panaszra 10 napon – melybe a munkaszüneti napok nem számítanak bele – belül reagál.

Jogszabályi kötelezésre Szolgáltató vállalja az alternatív vitarendezési fórum igénybevételét a fogyasztói jogviták rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Amennyiben az alternatív vitarendezési fórum nem vezet eredményre, úgy felek jogvita esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

8. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

8.1. Adatszolgáltatás, adattovábbítás

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve az Adatvédelmi Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles az Adatvédelmi Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

Az Adatvédelmi Szabályzat, mely az ÁSZF részét képezi, ide kattintva érhető el. Abban került részletezésre, hogy milyen adatokat kezelünk, milyen céllal, milyen jogalapon, azokat milyen külső feleknek továbbítjuk.

A Cookie/Süti Szabályzat, mely szintén az ÁSZF részét képezi, ide kattintva érhető el.

8.2. Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben, valamint a vonatkozó, közvetlenül alkalmazandó Európai Uniós szabályokban foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.

A Szolgáltató az általa továbbított Küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

Egyebekben a Szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseit az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

9. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti.

A felvett Küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szállító választja meg a Feladó által igénybevettszolgáltatásnak megfelelően.

10. Facepakk rendszer

A Facepakk rendszer minden eleme, valamint az azon elérhető minden szolgáltatói tartalom a Szolgáltató szerzői jogi védelme – illetőleg, amennyiben releváns, iparjogvédelmi oltalma – alatt áll. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, átdolgozása, terjesztése, többszörözése, tárolása, bármely módon történő hasznosítása, jelen ÁSZF célján túlmenő használata a jogtulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, mely megfelelő jogkövetkezményeket von maga után.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást, a Facepakk felület tartalmát, illetőleg a Facepakk rendszer működését bármikor, indokolás nélkül módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával külön megtérítési, kártalanítási vagy kártérítési igény nélkül egyoldalúan megszüntesse.

Szolgáltató bármikor jogosult továbbá külön megtérítési, kártalanítási vagy kártérítési igény nélkül a Szolgáltatás szüneteltetésére, azaz a Facepakk rendszer időleges leállására különösen karbantartás vagy rendszerfrissítés esetén, melyet minden esetben megelőz az ügyfél előzetes értesítése e-mail útján, illetőleg a Facepakk rendszeren keresztül is. Ilyen esetben az érvényes, még nem teljesített megrendelések automatikusan lemondásra kerülnek, és Szolgáltató nem kötelezhető semmilyen ezzel összefüggő kár megtérítésére, kártalanításra, vagy egyéb igény teljesítésére. A szüneteltetés ideje alatt ideiglenesen a Facepakk felületen keresztül csomagok nem adhatók fel.

Szolgáltató minden erőfeszítést megtesz a Facepakkrendszerben található tartalmak pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, azonban nem vállal felelősséget az adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy az Facepakk rendszerben a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően, zökkenőmentesen működjön, valamint lehetőségeihez mérten rendszeresen ellenőrzi és frissíti az Alkalmazást, ellenőrzi az abban elérhető információk és adatok pontosságát, illetőleg törekszik biztosítani annak számítógépes vírusokkal, illetve egyéb maleware-rel szembeni védelmét, ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Facepakk rendszer folyamatos, akadálytalan, hibamentes működtetéséért és hozzáférhetőségéért, annak teljességéért vagy az adott célra való alkalmasságáért, esetleges bármely okból történő adatvesztésért, vagy bármely egyéb diszfunkcionális jelenségért.

11. Hozzáférés korlátozása

A Szolgáltató jogosult a Felhasználók hozzáférésének korlátozására vagy megszüntetésére (regisztrációjuk törlésére), hirdetéseik, illetve az általuk közzétett egyéb tartalmak törlésére, amennyiben a Felhasználó:

• a.) tevékenységével más Felhasználó személyes adataival visszaél
• b.) nem a valóságnak megfelelő adato(ka)t adott meg
• c.) nem rendeltetésszerűen használja a Rendszert
• d.) tevékenységével a szolgáltatás működtetését veszélyezteti
• e.) más Felhasználók érdekeit szándékoltan megsérti, velük szemben tisztességtelen magatartást tanúsít
• f.) a Facepakk üzenőfalát és/vagy belső üzenőrendszerét nem kívánatos elektronikus kommunikáció tömeges terjesztésére használja fel
• g.) a Szolgáltató üzleti érdekeit sérti, különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak tekintetében:
• I.) Rendszeren kívüli kapcsolatfelvételre buzdít, kapcsolatfelvételi adatokat ad meg, vagy kér az alábbi helyeken:
▪ belső üzenetben
▪ hirdetés leírásában
▪ foglalkozásnál
▪ autó színe, márkája leírásában
▪ bemutatkozó szövegben
▪ és minden egyéb, az oldalon publikusan, vagy bejelentkezett felhasználóknak látható mezőben, mely nem erre rendeltetett
• h.) a Rendszerbe és/vagy a Szolgáltató Facebook oldalára valótlan, jogsértő, vagy jogsértő tevékenységre buzdító, fajgyűlölő, rágalmazó, zaklató, sértő, obszcén, trágár, megbotránkoztató, fenyegető, hamis vagy félrevezető tartalmat, vagy tartalomra mutató linket tesz ki

• i.) Üzletszerű személyszállítást végez anélkül, hogy a mindenkor aktuális törvényi feltételeknek megfelelne

12. Megszüntetés

12.1. A Felhasználó a közte és a Szolgáltató közt fennálló, jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyt regisztrációjának törlésével bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja.

12.2. A Szolgáltató a közte és a Felhasználó közt fennálló, jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyt abban az esetben jogosult felmondani, azaz a Felhasználó regisztrációját törölni, ha a Felhasználó jelen ÁSZF-et (különös tekintettel a Hozzáférés korlátozása részben felsoroltakra) megsérti.

13. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A Rendszer felhasználói felületein megjelenített tartalom (különös tekintettel, de nem kizárólagosan: logók, szövegek, fényképek, grafikák, videók) szerzői jogainak jogosultja a Szolgáltató. A Rendszerben található tartalom, vagy annak részei nem másolhatók és nem használhatók fel a Szolgáltató kifejezett, írásbeli engedélye nélkül.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. Felek kötelesek az szolgáltatásokkal kapcsolatban alkalmazandó jogszabályi előírásoknak – ideértve különösen az elektronikus kereskedelemre irányadó, és fogyasztóvédelmi magánjogi és közigazgatási szabályokat is – folyamatosan megfelelni, az esetleges szükséges engedélyeket beszerezni és azokat mindenkor hatályban tartani.

14.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF és az annak kapcsán létrejött további szerződések értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. Valamennyi vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

14.3. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felek kötelezettséget vállalnak bármely, a Szolgáltatás igénybevételéhez, szerződésszerű teljesítéséhez szorosan kapcsolódó jelentős tény, adat, körülmény vagy információ felmerülése esetén egymás haladéktalan tájékoztatására. Az ügyfél bármely értesítési, bejelentési, tájékoztatási kötelezettségének rendelkezésre álló funkció esetén a felhasználói fiókján keresztül vagy az info@facepakk.hu címre küldött e-mail útján, Szolgáltató pedig a Facepakk felület vagy a Felhasználó által megadott email címre küldött email útján köteles eleget tenni. A mulasztás minden jogkövetkezménye kizárólag a mulasztó Felet terheli. Az e-mail útján megtett jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató köteles a Felhasználó jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni.

14.4. Az ügyfél kötelezettséget vállal arra és büntetőjogi felelőssége tudatában kifejezetten kijelenti, hogy az általa megadott személyes, számlázási, illetőleg a Facepakk rendszer használata során bármely módon Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok hozzá, vagy a címzettjéhez köthetőek, valósak, helyesek, és a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sértik. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut vagy az valószínűsíthető, hogy az ügyfél által megadott adatok nem, vagy részben nem valósak, pontosan, teljesek, vagy egyéb módon jogellenes vagy szerződésellenes elemeket tartalmaznak, jogosult a Szolgáltatást megtagadni és további jogkövetkezményeket alkalmazni a jelen ÁSZF-ben, illetve a vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően. Felek az adataikban bekövetkezett változást haladéktalanul kötelesek bejelenteni a másik Fél részére, a késedelmes, illetve téves adatközlés, illetőleg annak elmaradása miatti kárfelelősség a bejelentést elmulasztó Felet terheli.

14.5. Felek rögzítik, hogy a másik Fél szerződéses adatait, valamint az együttműködésük során megismert adatokat – így különösen a Felek képviselőinek és munkatársainak személyes adatait, a Felek egyes üzleti adatait, munkavállalóira vonatkozó adatokat – mindenkor a vonatkozó hazai és EU-s jogszabályoknak megfelelően, az adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik.

14.6. Felek kifejezetten kikötik, hogy jelen ÁSZF-re, illetve az annak kapcsán létrejött további szerződésekre a magyar joghatóság irányadó.

Kelt: 2020. január 31.

1. számú melléklet

A szállításból kizárt tárgyak:

– személyszállítás

– szúró-, vágó-, és lőfegyver;

– lőszer, robbanószer;

– radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;

– élő állatok, emberi, állati, földi maradványok, szervek, testrészek;

– készpénz, érme, bélyeg;

– romlandó, fertőző áruk;

– hűtést, fűtést igénylő áruk;

– kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak;

– kereskedelmi mennyiségű alkohol, dohányáru;

– narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;

– nem megfelelően csomagolt tárgyak;

– az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk;

– minden olyan árú, amelynek szállítása jogszabályból eredően kizárt.

Az oldalunk használatához szükség van néhány süti elfogadására.